Інгульська шахта. Виклики сьогодення

Здійснення виробничо-господарської діяльності ДП «СхідГЗК» у 2019 році передбачається в умовах різкого зменшення дохідної частини підприємства, яка формується в основному за рахунок реалізації уранового оксидного концентрату (УОК) за договором з ДП «НАЕК «Енергоатом». Ціна на УОК,  визначена за Методикою НКРЕКП, є меншою на 33%, ніж у 2018 році, і не відповідає реальному стану та можливостям підприємства. І це головний чинник, який зумовлює і формує на сьогодні внутрішню політику підприємства.

За підсумками 2018 року виробнича собівартість УОК Інгульської шахти вдвічі перевищує ціну УОК, встановлену державним регулятором. За результатами оцінки запасів Мічурінського родовища, виконаної Державною комісією по запасах України, значна їх частина віднесена до позабалансових. В умовах діючих цін на уран відпрацювання запасів Мічурінського родовища є нерентабельним. Слід також акцентувати увагу і на продуктивності технології видобутку урану методом блокового вилуговування (БВ) на Інгульській шахті. Виробничою програмою минулого року було заплановано отримання розчинів з БВ в обсязі 4450 кг, а фактично вироблено 622 кг, натомість підприємство має збитки у сумі 4 млн грн.

Такий рівень собівартості уранового концентрату в умовах зменшення ціни його реалізації у 2019 році унеможливлює ефективну діяльність уранового виробництва. Про це мова йшла на конференції трудового колективу ДП «СхідГЗК» 15 березня 2019 року. Представникам трудових колективів підрозділів підприємства надавалася розгорнута інформація щодо шляхів подальшого існування підприємства, основним з яких є зниження собівартості готової продукції. В свою чергу, досягти зниження собівартості можливо за наступних умов:

- зменшення видобутку руди з низькими вмістом урану на Мічурінському родовищі та зосередження видобутку на Центральному;

- відмова від технології блокового вилуговування на Інгульській шахті;

- переведення всього видобутку руди на Смолінській шахті на технологію купного вилуговування;

- поступова реалізація заходів щодо розробки Апрелівського родовища уранових руд та Полохівського родовища літію;

- введення в експлуатацію ствола «Головний» Новокостянтинівської шахти та збільшення видобутку за рахунок цього на 60%.

Якщо зволікати з реалізацією вищезазначених заходів, то підприємство може очікувати банкрутство і 0,5 млрд. грн. збитків вже у 4 кварталі 2019 року. Таким чином, на даний час поетапно здійснюються заходи з підвищення ефективності уранового виробництва зокрема і на Інгульській шахті. В умовах діючих цін на уран відпрацювання запасів Мічурінського родовища, як зазначалося вище, є нерентабельним, тому в поточному році передбачається зменшення видобутку руди на родовищі на 36% та зменшення загального обсягу видобутку руди Інгульською шахтою на 26%. Зміна структури видобутку та загальне зменшення обсягів передбачає відповідно скорочення обсягів прохідницьких робіт на 69% та бурових на 50%. Вже були зроблені кроки до припинення діяльності дільниці блокового вилуговування.

Дані заходи безумовно вимагають змін в організації виробництва та скорочення штату працівників шахти. Адміністрація ДП «СхідГЗК» та шахти, діючи в межах наказу генерального директора від 09.01.2019 №17 «Про зміну в організації виробництва і праці та скорочення штатів працівників Інгульської шахти «ДП «СхідГЗК», реалізує комплекс заходів, спрямованих на організацію дієвої та продуктивної роботи колективу шахти та забезпечення в ході скорочення індивідуального підходу до кожного працівника, вирішення питання його подальшої професійної діяльності як на шахті, так і на інших виробничих майданчиках підприємства.

На виконання вимог Колективного договору та Галузевої угоди на адресу первинної профспілкової організації ДП «СхідГЗК» у встановлений законодавством термін була направлена інформація з техніко-економічним обґрунтуванням щодо впровадження змін в організації виробництва і праці та скорочення штату і чисельності працівників Інгульської шахти. На Інгульській шахті триває робота комісії з визначення переважного права на залишення на роботі працівників, які підлягають скороченню, до складу якої включено і голів профспілкових організацій шахти. Відповідно до законодавства, працівникам, посади яких підлягають скороченню, в обов’язковому порядку пропонуються для вільного вибору професії або роботи в інших підрозділах, вакантні посади та професії Інгульської та Новокостянтинівської шахт, а також можливість здобути нову професію з метою запобігання звільненню працівників та зведення  їх кількості до мінімуму.

Варто зазначити, що процедура скорочення працівників Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» стосується одного відсотка від загальної чисельності працівників підприємства та не перевищить розмір, зазначений у п. 6.1.2 розділу 6 Галузевої угоди між Міненерговугілля та Атомпрофспілкою на 2017-2018 роки, і не вважатиметься масовим звільненням працюючих. Загалом було передбачено скорочення 200 штатних одиниць. Але, виходячи з виробничих потреб Інгульської шахти, до зазначеного вище наказу генерального директора  вносилися зміни, які стосувалися збільшення штатної чисельності дільниці гірничопрохідницьких, очисних і бурових робіт та інших дільниць шахти до 135 проти визначених попередньо 117. Таким чином, штатна чисельність, запланована до скорочення на Інгульській шахті, зменшилася до 178 штатних одиниць, з яких 80 – вакансії. В ході проведеної з персоналом роботи 28 гірників переведені на інші посади на Інгульській шахті, 5 - на Новокостянтинівську шахту, двоє звільнилися за станом здоров’я. Кількість працівників Інгульської шахти, які відмовилися від запропонованих посад і підлягають вивільненню, на даний час становить 57 осіб.

Відповідно до чинного законодавства підприємством в повному обсязі дотримано процедуру вивільнення працівників Інгульської шахти, максимально вжиті заходи щодо зменшення кількості працівників, які підлягають вивільненню.

Адміністрація шахти у визначений законом термін звернулася до діючих на шахті профспілок з поданнями про надання згоди на розірвання трудових договорів з працівниками, які підлягали вивільненню.

Первинна профспілкова організація Незалежних профспілок гірників України Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» не надала жодної згоди на вивільнення працівників шахти, які є членами цієї профспілки.

Профспілковий комітет Інгульської шахти Первинної профспілкової організації ДП «СхідГЗК» надав згоду на вивільнення 19 осіб та відмовив по 25 поданнях.

Рішення профспілкових органів, діючих на Інгульській шахті, не містять правового обґрунтування незаконності звільнення працівників, а носять характер оцінки та втручання профспілок у господарську діяльність підприємства, що суперечить чинному законодавству, Статуту підприємства і Колективному договору.

Наш кор.

Розділ: