СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Українське ядерне товариство»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
в Новій редакції
рішенням конференції Українського
ядерного товариства 25.05.2017р. (протокол №1)

 

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«Українське ядерне товариство»

(Нова редакція)

 

 

 

Ідентифікаційний код: 19218084

 

 

 

 

м. Київ – 2017 рік

 

 

1. Найменування громадської організації.

1.1. Українське ядерне товариство є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує фізичних осіб - вчених, викладачів, фахівців, студентів, які працюють або навчаються в сфері застосування ядерної енергії, ядерних досліджень і суміжних галузей, ветеранів атомної енергетики і атомної промисловості, школярів та інших осіб на основі спільності їх інтересів для реалізації мети (цілей) та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування громадської організації:

Українською мовою: «ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ЯДЕРНЕ ТОВАРИСТВО».

Англійською мовою: «PUBLIC ORGANIZATION «UKRAINIAN NUCLEAR SOCIETY».

Російською мовою: «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УКРАИНСКОЕ ЯДЕРНОЕ ОБЩЕСТВО».

1.3. Скорочене найменування:

Українською мовою: ГО «УкрЯТ».

Англійською мовою: РО «UkrNS».

Російською мовою:    ОО «УкрЯО».

1.4. Найменування Українського ядерного товариства може бути змінено рішенням конференції з додержанням вимог чинного законодавства і цього Статуту.

1.5.Місцезнаходження: м. Київ, проспект Степана Бандери, 6, оф. 1211.

2. Правовий статус.

2.1.Громадська організація Українське ядерне товариство” (далі – ГО «УкрЯТ», Товариство) є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку (в тому числі в іноземній валюті), бланки, печатку і штампи зі своїм найменуванням, прапор, символіку (емблему-логотип) й іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням.

2.2.Символіка ГО «УкрЯТ» реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

2.3.ГО «УкрЯТ» не є політичним об’єднанням, але бере участь у громадському житті країни, співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими громадськими об'єднаннями.

2.4.ГО «УкрЯТ»здійснює свою діяльність на території всієї України, де створені та функціонують її відокремлені підрозділи і має статус всеукраїнської громадської організації.

2.5.ГО «УкрЯТ» діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших законодавчих актів України та цього Статуту на принципах добровільності, самоврядності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі, вільного вибору території діяльності, рівноправності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

2.6.ГО «УкрЯТ» не несе відповідальності за зобов’язаннями членів організації усім належним їй на праві власності майном. Члени ГО «УкрЯТ» не несуть відповідальності за зобов’язаннями організації, якщо інше не передбачено законодавством та Статутом.

3. Мета і напрями діяльності.

3.1. Мета діяльності ГО «УкрЯТ» - об’єднання зусиль членів Товариства для поширення наукових знань, кооперації інтелектуальних і виробничих сил, комплексного вирішення актуальних завдань розвитку ядерної науки, техніки і технологій, що базуються на використанні ядерної енергії, формування об'єктивної громадської думки і довіри людей до мирного використання ядерної енергії, а також для захисту прав і свобод членів Товариства, задоволення та розвитку соціальних, творчих, наукових, професійних та інших інтересів суспільства.

3.2. Напрями діяльності ГО «УкрЯТ»:

3.2.1. Сприяє розвитку ядерної науки і техніки, впровадженню екологічно безпечних технологій, в тому числі при поводженні з радіоактивними матеріалами.

3.2.2. Сприяє широкому обміну науковими знаннями, новими ідеями і технічними рішеннями, а також взаєморозумінню і співробітництву між вченими і виробничниками, узагальнює і розповсюджує сучасний досвід, набутий вітчизняною і міжнародною практикою в галузі ядерної науки і техніки, ядерних технологій.

3.2.3. Сприяє розвитку сучасного атомного машинобудування та атомного приладобудування, розробці проектів нового покоління енергетичних реакторів і атомних станцій гарантованої безпеки, створенню екологічно чистих технологій для всіх ланок ядерного паливного циклу.

3.2.4. Аналізує стан і розробляє пропозиції щодо вирішення конкретних завдань в галузі радіаційної та екологічної безпеки.

3.2.5. Сприяє досягненню необхідного рівня об’єктивної інформації в галузі ядерної науки і техніки для членів Товариства, широких кіл громадськості, засобів масової інформації та зацікавлених організацій і осіб.

3.2.6. Використовує можливості засобів масової інформації, періодичних видань для популяризації наукових знань і нових ідей в галузі мирного використання ядерної енергії і технологій, формування довіри людей до мирного і безпечного використання ядерної енергії в інтересах розвитку країни.

3.2.7. Співпрацює з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями, підприємствами і установами для досягнення статутної мети, захисту законних інтересів своїх членів.

3.2.8. У порядку, визначеному законодавством бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності ГО «УкрЯТ».

3.2.9. Бере участь в проведенні незалежних громадських експертиз проектів рішень щодо розташування, експлуатації і виводу з експлуатації, будівництву нових об’єктів ядерного паливного циклу, включаючи питання їх безпеки, надійності, економічності та екології.

3.2.10. Здійснює співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням чинного законодавства.

3.2.11. Сприяє досягненню якісно нового, що відповідає сучасним вимогам, рівня підготовки і перепідготовки кадрів для ядерної науки і техніки, суміжних дисциплін, створенню необхідних умов для наукового і професійного росту молоді і студентів, підняття престижу професії спеціаліста-ядерника.

3.2.12. Створює умови для співпраці членів Товариства, сприяє розвитку їх індивідуальної і колективної творчості, моральних і матеріальних стимулів для проявлення ініціативи, задоволення наукових і професійних інтересів, надає допомогу у впровадженні їх науково-технічних досягнень в практику.

3.3. Для реалізації своєї статутній мети ГО «УкрЯТ» має такі права:

3.3.1. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати мету Товариства.

3.3.2. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

3.3.3. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

3.3.4. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Товариства та важливих питань державного і суспільного життя.

3.3.5. Проводити мирні зібрання, масові наукові, технічні, культурні та інші заходи.

3.3.6. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства, укладати від свого імені угоди, нести відповідні зобов’язання, виступати позивачем і відповідачем у суді.

3.3.7. Здійснювати згідно чинного законодавства підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені юридичні особи (товариства, підприємства).

3.3.8. Бути виконавцем державного замовлення.

3.3.9. Засновувати засоби масової інформації, створювати сайти, здійснювати видавницьку діяльність.

3.3.10. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до чинного законодавства.

3.3.11. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

3.3.12. Укладати з іншими громадськими об'єднаннями угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу, а також співпрацювати в інший спосіб, не заборонений законом.

3.3.13. Вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди з дотриманням чинного законодавства.

3.3.14. Представляти та захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси членів організації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, а також у відносинах з будь-якими юридичними та фізичними особами.

3.3.15. Здійснювати благодійницькі заходи та акції милосердя.

3.3.16. Заснувати грамоти, дипломи, листи подяки та інші відзнаки Товариства для нагородження ними активістів і осіб, які підтримують діяльність
ГО «УкрЯТ»;

3.3.17. Мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті;

3.3.18. Одержувати на умовах оренди або тимчасового використання будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення своїх статутних завдань.

            3.3.19. Здійснювати інші права, не заборонені законодавством.

4. Порядок набуття і припинення членства в ГО “УкрЯТ”.
Права та обов'язки членів Товариства.

4.1. Членом Громадської організації «Українське ядерне товариство» незалежно від національності, політичних переконань і віросповідання може бути громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває в Україні на законних підставах, і досягла 14 років, визнає та виконує Статут, бере участь діяльності Товариства та сплачує членські внески.

4.2. Членство в ГО «УкрЯТ» є індивідуальним, фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Товариства. Всі члени Товариства рівноправні.

4.3. Особа, яка бажає стати членом ГО «УкрЯТ», подає письмову заяву до відокремленого підрозділу Товариства, найближчого до її місця проживання, або у секретаріат Товариства, в якій засвідчує свої зобов'язання виконувати Статут, сплачувати членські внески і дає згоду на обробку своїх персональних даних при виконанні статутних завдань і чинного законодавства.

4.4. Прийом у члени Товариства проводиться на підставі заяви про вступ шляхом реєстрації фізичної особи в реєстрі членів ГО «УкрЯТ», яку здійснює голова відокремленого підрозділу чи виконавчий секретар Товариства.

Членам Товариства може видаватись членський квиток після сплати вартості його виготовлення.

4.5. Члени ГО «УкрЯТ» мають право:

4.5.1. Брати участь у статутній діяльності ГО «УкрЯТ», вільно обговорювати всі питання, відкрито висловлювати і відстоювати свої погляди.

4.5.2. Брати участь у конференції ГО «УкрЯТ», зборах відокремленого підрозділу, обирати і бути обраними в керівні органи Товариства усіх рівнів.

4.5.3. Делегувати іншим членам ГО «УкрЯТ» свої права.

4.5.4. Звертатись до керівних органів Товариства із запитами, клопотаннями, заявами, вносити пропозиції з питань статутної діяльності, вдосконалення діяльності органів, що здійснюють управління ГО «УкрЯТ», вимагати і отримувати відповіді по суті своїх звернень.

4.5.5. Отримувати від органів, що здійснюють управління ГО «УкрЯТ», інформацію та пояснення стосовно діяльності Товариства і прийнятих рішень за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних.

4.5.6. Мати доступ до фінансових та інших звітів Товариства.

4.5.7. Оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів ГО «УкрЯТ», подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення.

4.5.8. В першочерговому порядку користуватися перевагами членства в ГО «УкрЯТ», бути представленими в установленому порядку до всіх видів заохочення, встановлених Статутом, а також бути висунутими на здобуття державних премій та державних нагород, а також премій та нагород, засновниками яких є інші, ніж ГО «УкрЯТ», установи, організації та підприємства.

4.5.9. Брати участь в усіх заходах Товариства.

4.5.10. Публікувати свої праці в засобах масової інформації та наукових виданнях, що засновані ГО «УкрЯТ».

4.5.11. Добровільно у будь-який час припинити членство в ГО «УкрЯТ» встановленим порядком.

4.6. Член ГО «УкрЯТ» може бути обраний керівником, обраний до складу керівного органу, визначений особою, яка має право представляти
ГО «УкрЯТ» для здійснення реєстраційних дій, тільки за наявності його особистої згоди.

4.7. Члени ГО «УкрЯТ» зобов’язані:

    4.7.1. Виконувати Статут і рішення органів, що здійснюють управління ГО «УкрЯТ».

4.7.2. Брати активну участь в роботі Товариства, виконувати доручення його керівних органів.

4.7.3.Пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Товариства.

              4.7.4. Виконувати вимоги керівних органів ГО «УкрЯТ», відокремленого підрозділу, у якому член ГО «УкрЯТ» перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною.

4.7.5. Регулярно сплачувати членські внески.

4.7.6. Зміцнювати єдність Товариства, мати активну життєву позицію, дотримуватись морально-етичних норм поведінки.

4.8. За активну участь в роботі ГО «УкрЯТ», значні успіхи у досягненні статутних цілей до членів Товариства застосовуються таки заохочення:

- Нагородження грамотою.

- Нагородження дипломом.

- Нагородження грошовою премією.

- Нагородження цінним подарунком.

- Присвоєння звання «Почесний член Українського ядерного товариства».

- Присвоєння звання «Почесний президент Українського ядерного товариства».

4.9. Рішення про застосування до членів Товариства заохочення приймають збори відокремленого підрозділу або Правління Товариства.

4.10. Припинення членства в ГО «УкрЯТ» може бути добровільним, примусовим або у разі смерті особи.

4.11. Для добровільного виходу з громадської організації член ГО «УкрЯТ» подає голові відповідного відокремленого підрозділу письмову заяву і повертає членський квиток. Членство в Товаристві припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

З того самого дня припиняється перебування члена ГО «УкрЯТ» на будь-яких виборних посадах у Товаристві.

4.12. За неодноразове порушення Статуту, систематичне невиконання рішень керівних органів, несплату членських внесків протягом одного року член Товариства може бути примусово виключний з членів ГО «УкрЯТ» рішенням зборів (конференції) відокремленого підрозділу чи рішенням Правління ГО «УкрЯТ».

4.13. Вибуття з членства ГО «УкрЯТ» у зв’язку зі смертю особи відбувається при наявності довідки про смерть.

4.14. Припинення членства в ГО «УкрЯТ» не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

5. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів.

5.1. Члени ГО «УкрЯТ» ведуть спільну діяльність шляхом об’єднання у відокремлені підрозділи, які утворюються рішенням Правління за місцем проживання, роботи або навчання двох і більше членів Товариства.

Відомості про утворені відокремлені підрозділи Правління подає до уповноваженого органу з питань реєстрації у встановленому законом порядку.

5.2. Відокремлені підрозділи ГО «УкрЯТ» не мають статусу юридичної особи.

5.3. Відокремлені підрозділи ГО «УкрЯТ» представляють інтереси Товариства та забезпечують реалізацію статутних завдань на місцях. Вони керуються у своєї діяльності цим Статутом і діють на підставі Положення про відокремлений підрозділ ГО «УкрЯТ».

5.4. Організацію, форми та методи своєї роботи відокремлений підрозділ визначає самостійно і погоджує їх з Правлінням ГО «УкрЯТ».

5.5. Повноваження відокремленого підрозділу ГО «УкрЯТ»:

5.5.1. Визначає напрямки реалізації статутної діяльності, виконання рішень керівних органів, планує роботу.

5.5.2. Обирає голову, заступника голови, а при необхідності раду відокремленого підрозділу. У випадку обрання ради відокремленого підрозділу, голова ради є головою відокремленого підрозділу.

5.5.3. Приймає осіб в члени ГО «УкрЯТ».

5.5.4. Веде облік своїх членів на основі єдиних облікових документів, забезпечує збереження та використання персональних даних згідно з чинним законодавством.

5.5.5. Обирає делегатів на конференцію ГО «УкрЯТ».

5.5.6. Вносить пропозиції конференції та Правлінню ГО «УкрЯТ» стосовно вдосконалення статутної діяльності Товариства.

5.5.7. Піклується про своїх членів, забезпечує їх безпосередню участь в роботі ГО «УкрЯТ», стимулює підвищення наукових знань і професійного рівня.

5.5.8. Заохочує своїх членів, в тому числі вносить подання про висунення члена ГО «УкрЯТ» кандидатом на здобуття премій, що засновані ГО «УкрЯТ», іншими організаціями і установами.

5.5.9. Співпрацює з органами державної влади в місці знаходження, органами місцевого самоврядування, установами і організаціями для досягнення статутної мети ГО «УкрЯТ».

5.5.10. Вирішує інші питання у відповідності із Статутом ГО «УкрЯТ».

5.6. Повноваження відокремленого підрозділу ГО «УкрЯТ» реалізуються шляхом прийняття відповідних рішень зборами (конференцією) відокремленого підрозділу.

5.7. Вищим органом управління відокремленого підрозділу є збори (конференція), які проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Збори (конференція) правомочні, якщо в їх роботі беруть участь більше половини членів відокремленого підрозділу. У випадку неможливості проведення зборів (конференції) вищим органом відокремленого підрозділу стає конференція ГО «УкрЯТ».

Рішення зборів (конференції) приймаються простою більшістю голосів присутніх членів і протягом 5 (п’яти) робочих днів оформлюються протоколом, який підписують головуючий і секретар.

5.8. Збори (конференція) відокремленого підрозділу обговорюють питання поточної діяльності, заслуховують звіт голови (ради), обирають на 2 (два) роки голову, заступника голови, а при необхідності раду відокремленого підрозділу, які виконують покладені на них обов’язки на громадських засадах.

Повноваження голови, заступника голови, члена ради відокремленого підрозділу, якщо вони не були обрані на новий термін, припиняються з дня, наступного за днем проведених виборів.

5.9. Голова відокремленого підрозділу (голова ради відокремленого підрозділу) керує всією поточною роботою, організовує виконання Статуту, рішень керівних органів ГО «УкрЯТ», розробляє проект і подає на затвердження зборів (конференції) план роботи, організовує його виконання, узгоджує спільні дії з Правлінням і виконавчим секретарем, інформує їх про проведені заходи, веде облік членів Товариства, представляє їх інтереси у відповідних органах державної влади, органах місцевого самоврядування, в інших установах і організаціях, розглядає заяви й скарги членів Товариства, проводить збори, веде документацію, вирішує інші питання діяльності ГО «УкрЯТ».

Голова відокремленого підрозділу (голова ради відокремленого підрозділу) може діяти від імені ГО «УкрЯТ» на підставі довіреності, виданої президентом ГО «УкрЯТ».

5.10. Голова (рада) відокремленого підрозділу звітує про свою діяльність перед зборами (конференцією), Правлінням, а також систематично інформує президента ГО «УкрЯТ» і виконавчого секретаря про роботу відокремленого підрозділу.

6. Керівні органи ГО «УкрЯТ», порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень.

6.1 Управління діяльністю ГО «УкрЯТ» здійснюється на демократичних засадах за активною участю всіх його членів.

6.2. Органами, що здійснюють управління ГО «УкрЯТ» є конференція, а в період між конференціями – Правління. Виконавчим органом є секретаріат ГО «УкрЯТ».

6.3. Конференція є вищим керівним органом ГО «УкрЯТ» і скликається Правлінням один раз на два роки.

Позачергова конференція ГО «УкрЯТ» може бути скликана Правлінням за власною ініціативою або на вимогу не менш 1/3 членів Товариства.

Порядок виборів делегатів на конференцію і норма представництва встановлюються Правлінням.

6.4. Дата, місце, час і проект порядку денного затверджуються Правлінням і оприлюднюються за 30 днів до проведення конференції.

6.5. Конференція вважається правомочною якщо в її роботі бере участь більше половини делегатів.

Конференція обирає голову (президію) і секретаря (секретаріат).

6.6. Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Рішення конференції про внесення змін до статуту ГО «УкрЯТ», відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів присутніх делегатів. Рішення конференції протягом 5 (п’яти) робочих днів оформлюється протоколом, який підписується головуючим и секретарем.

Невід'ємною частиною протоколу конференції є реєстр осіб, які брали в ней участь, в якому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Ці дані особа засвідчує особистим підписом.

6.7. Конференція має такі повноваження:

6.7.1. Затверджує порядок денний і регламент проведення конференції.

6.7.2. Заслуховує і затверджує звіт Правління, ревізійної комісії та виконавчого секретаря.

6.7.3. Затверджує зміни до Статуту.

6.7.4. Затверджує положення про Президента ГО «УкрЯТ», Правління, Ревізійну комісію, секретаріат Товариства.

6.7.5. Обирає з числа членів ГО «УкрЯТ», за їх згодою, Президента, Правління, Ревізійну комісію і виконавчого секретаря строком на 2 роки.

6.7.6. Делегує Правлінню, відокремленим підрозділам або особам – членам ГО “УкрЯТ” окремі повноваження, крім тих, що законодавством віднесені до виключних повноважень вищого керівного органу.

6.7.7. Затверджує основні напрямки і програму діяльності ГО «УкрЯТ».

6.7.8. Приймає рішення про заснування засобів масової інформації.

6.7.9. Приймає рішення про участь ГО «УкрЯТ» в діяльності юридичних осіб та інших громадських об'єднань.

6.7.10. Приймає рішення про створення юридичних осіб (товариств, підприємств), затверджує їх установчі документи, а також приймає рішення про їх ліквідацію та реорганізацію.

6.7.11. Приймає рішення про розпорядження майном Товариства, надає дозвіл на відчуження нерухомого майна.

6.7.12. Приймає рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти ГО «УкрЯТ» для здійснення реєстраційних дій.

6.7.13. Приймає рішення про реорганізацію або саморозпуск ГО «УкрЯТ».

6.7.14. Вирішує інші питання діяльності ГО «УкрЯТ» згідно Статуту і чинного законодавства.

6.8. У період між конференціями колегіальне керівництво діяльністю ГО «УкрЯТ» здійснює Правління.

Між конференціями у разі необхідності Правління поповнюється шляхом кооптації осіб з числа членів ГО «УкрЯТ», але не більш як на одну третину.

Члени Правління, виконують покладені на них обов’язки на громадських засадах.

6.9. Правління з числа його членів обирає необхідну кількість віце-президентів по напрямках роботи і керівників секцій.

6.10. Правління збирається на свої засідання по мірі необхідності, але не менш одного разу на півроку.

Позачергові засідання Правління скликаються з ініціативи президента або виконавчого секретаря, а також на вимогу не менш, як 1/3 членів Правління.

6.11. Правління проводить засідання в очній формі або в заочній - шляхом письмового голосування її членів з використанням засобів зв'язку згідно регламенту, затвердженого правлінням ГО «УкрЯТ».

Відповідальним за формування проекту порядку денного засідання Правління є виконавчий секретар. Він же вирішує усі організаційні питання, пов’язані з підготовкою і проведенням засідання.

6.12. Засідання Правління правомочне і вважається таким, що відбулося, якщо в його роботі взяли участь більше половини членів Правління.

Головує на засіданні Правління президент, а у разі його відсутності – один з віце-президентів. В разі відсутності президента і віце-президентів засідання веде виконавчий секретар. Правління визначає особу, якій доручає вести протокол засідання.

6.13. Правління приймає рішення простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь в засіданні. При рівності голосів президент має право вирішального голосу.

Рішення про кооптацію до Правління нових членів, а також про дострокове припинення повноважень членів Правління приймаються за результатами особистого письмового голосування.

6.14. Правління має такі повноваження:

6.14.1. Приймає рішення про дату, час, місце проведення конференції, проект порядку денного, норму представництва і порядок виборів делегатів, оголошує скликання конференції.

6.14.2. Визначає шляхи реалізації програми діяльності ГО «УкрЯТ», рішень конференції організовує їх виконання, затверджує плани роботи.

6.14.3. Затверджує Положення про відокремлений підрозділ ГО «УкрЯТ».

6.14.4. Створює тематичні секції (комісії) по напрямках діяльності ГО «УкрЯТ».

6.14.5. Координує діяльність відокремлених підрозділів, спрямовує їх на досягнення статутної мети Товариства, забезпечує загально-методичне керівництво їх роботою.

6.14.6. Вирішує питання організаційної, наукової і просвітницької роботи, узагальнює і поширює позитивний досвід діяльності відокремлених підрозділів.

6.14.7. Затверджує зразки емблеми та прапору ГО «УкрЯТ», печатки, штампів, бланків, іншої атрибутики.

6.14.8. Затверджує кошторис витрат ГО «УкрЯТ».

6.14.9. Затверджує положення про заохочення членів ГО «УкрЯТ», приймає рішення про висування членів Товариства та їх праць на здобуття державних премій та державних нагород, а також премій та нагород, засновниками яких є інші, ніж ГО «УкрЯТ», установи, організації та підприємства.

6.14.10. Затверджує штатний розклад секретаріату.

6.14.11. Затверджує склад редакційної колегії засобів масової інформації, заснованих ГО «УкрЯТ».

6.14.12. Підтримує ділові стосунки і делегує членів Товариства для участі в роботі інших громадських об’єднань.

6.14.13. Укладає з іншими громадськими об’єднаннями угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу, або в інший спосіб, не заборонений законодавством.

6.14.14. Укладає угоди про співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України.

6.14.15. Контролює виконання рішень конференції і планів роботи.

6.14.16. Контролює діяльність господарських товариств і підприємств створених ГО «УкрЯТ» для виконання статутних завдань.

6.14.17. Здійснює поточне управління майном через секретаріат Товариства.

6.14.18. Приймає рішення про проведення незалежного фінансового або іншого аудиту.

6.14.19. Визначає розмір, види (вступні, місячні тощо) та порядок сплати членських внесків.

 6.14.20. Вирішує інші питання в межах повноважень, визначених Статутом і чинним законодавством, а також наданих конференцією.

6.15. Загальне керівництво роботою ГО «УкрЯТ» здійснює президент, який діє на підставі затвердженого Правлінням положення.

6.16. Для організації та забезпечення поточної діяльності ГО «УкрЯТ» створюється секретаріат, до складу якого входять штатні працівники, які перебувають з ГО «УкрЯТ» в трудових відносинах.

Секретаріат готує проекти матеріалів і забезпечує проведення засідань Правління, контролює виконання рішень на місцях, здійснює зв'язок з відокремленими підрозділами, надає їм організаційну, методичну та іншу допомогу, реагує на пропозиції і запити членів ГО «УкрЯТ».

6.17. Керує роботою секретаріату виконавчий секретар, який є штатним працівником Товариства. Трудовий договір з виконавчим секретарем підписує Президент ГО «УкрЯТ».

В окремих випадках виконавчий секретар може працювати на громадських засадах.

6.18. Виконавчий секретар підзвітний і підпорядкований конференції, а в період між конференціями – Правлінню, і безпосередньо – президенту
ГО «УкрЯТ».

6.19. Виконавчий секретар є посадовою особою ГО «УкрЯТ», яка відповідає за роботу секретаріату. Йому безпосередньо підпорядковані працівники секретаріату.

6.20. Виконавчий секретар має такі повноваження:

6.20.1. Здійснює поточне управління діяльністю секретаріату.

6.20.2. Приймає на роботу та звільняє працівників секретаріату, підписує з ними трудові договори, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення.

6.20.3. Керує роботою працівників секретаріату на підставі Кодексу законів про працю України, Статуту, рішень конференції та Правління.

6.20.4. Організовує роботу з підготовки і проведення конференції Товариства, засідань Правління, інших заходів.

6.20.5. Забезпечує виконання планів роботи і кошторису витрат.

6.20.6. Контролює роботу відокремлених підрозділів.

6.20.7. Діє від імені ГО «УкрЯТ» без довіреності і видає довіреності на виконання від імені ГО «УкрЯТ» будь-яких дій в межах своїх повноважень, відкриває та закриває в установах банку рахунки.

6.20.8. Підписує від імені ГО «УкрЯТ» фінансові та господарські документи.

6.20.9. Розпоряджається коштами і майном Товариства в межах повноважень, визначених положенням про секретаріат та цим Статутом.

6.20.10. Звітує про роботу секретаріату, використання коштів і майна перед конференцією, Правлінням та президентом Товариства.

6.20.11. Має інші повноваження, встановлені Статутом, Положенням про секретаріат, а також надані конференцією.

6.21. Для перевірки фінансово-господарської діяльності ГО «УкрЯТ» і заснованих ним підприємств, дотримання встановленого порядку фінансової звітності конференція обирає Ревізійну комісію.

Президент, члени Правління і працівники секретаріату ГО «УкрЯТ» не можуть бути обрані до складу Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія обирає голову і секретаря. Члени Ревізійної комісії працюють на громадських засадах.

6.22. Ревізійна комісія має консультативні та контрольні повноваження з питань фінансової діяльності та цільового використання активів ГО «УкрЯТ».

         Ревізійна комісія звітує перед конференцією про результати діяльності, надходження та використання внесків, результати перевірки фінансово-господарської діяльності ГО «УкрЯТ» і створених ним підприємств.

6.23. Повноваження Ревізійні комісії:

– Проводить періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів ГО «УкрЯТ», залучає до участі в перевірках незалежних експертів.

– Вносить пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Товариства.

– До затвердження звіту Правління і виконавчого секретаря доповідає конференції висновки про фінансову діяльність та використання кошторису витрат і активів ГО «УкрЯТ».

– За дорученням Правління складає висновки з інших питань.

7. Порядок звітування керівних органів.

7.1. Правління звітує перед конференцією з питань реалізації статутних завдань Товариства і покладених на нього повноважень.

7.2. Звіт Правління протягом 30 днів з дня його затвердження конференцією оприлюднюється на офіційному сайті ГО «УкрЯТ» і надсилається відокремленим підрозділам електронною поштою.

7.3. Відповіді на запити членів ГО «УкрЯТ» щодо діяльності керівних органів та про виконання статутних завдань надаються письмово або електронною поштою у 30 денний термін.

7.4. Відокремлені підрозділи щорічно представляють в секретаріат звіт про виконану роботу для оприлюднення на офіційному сайті ГО «УкрЯТ».

8. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів та розгляду скарг.

8.1. Члени ГО «УкрЯТ» мають право оскаржити рішення, дію чи бездіяльність іншого члена Товариства, в тому числі голови відокремленого підрозділу, президента, а також Правління, виконавчого органу або конференції, що стосуються статутної діяльності, шляхом подання письмової скарги.

8.2. Первинна скарга члена ГО «УкрЯТ» на дії, бездіяльність або рішення іншого члена Товариства подається голові відокремленого підрозділу, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якої оскаржується, і протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу і пояснення, про результати письмово повідомити заявника.

У разі надходження повторної скарги голова відокремленого підрозділу скликає збори відокремленого підрозділу із обов'язковою участю члена Товариства, який скаржиться, а також члена Товариства, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Збори відокремленого підрозділу вирішують скаргу та приймають рішення по суті.

8.3. Скарга на дії, бездіяльність або рішення голови відокремленого підрозділу, члена Правління або виконавчого органу Товариства подається президенту ГО «УкрЯТ» і надсилається на адресу секретаріату, який реєструє скаргу і готує матеріали для її розгляду.

Президент ГО «УкрЯТ» зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якої оскаржується, і протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу і пояснення, про результати письмово повідомити заявника.

Повторна скарга має бути розглянута на найближчому засіданні Правління із обов'язковою участю члена Товариства, який скаржиться, а також голови відокремленого підрозділу, члена Правління дії або виконавчого секретаря, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

В разі відхилення скарги Правлінням член Товариства звертається зі скаргою до конференції.

8.4. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення президента ГО «УкрЯТ» подається Правлінню, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засіданні із обов'язковою участю члена Товариства, який скаржиться, і президента ГО «УкрЯТ».

В разі відхилення скарги Правлінням повторна скарга подається до конференції.

8.5. Скарга, яка потребує вирішення конференцією Товариства, подається Правлінню і надсилається на адресу секретаріату.

8.6. На дії, бездіяльність або рішення конференції ГО «УкрЯТ» член Товариства подає скаргу до суду згідно чинного законодавства.

9. Власність ГО «УкрЯТ». Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна.

9.1. Для виконання своєї статутної мети ГО «УкрЯТ» використовує кошти та інше майно, яке відповідно до закону передане йому членами Товариства або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майно, придбане за рахунок власних коштів, тимчасово надане у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законодавством.

9.2. Майно ГО «УкрЯТ» складають основні фонди і оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в балансі ГО «УкрЯТ».

9.3. Джерелами надходження коштів та іншого майна ГО «УкрЯТ» є:

9.3.1. Членські внески.

9.3.2. Надходження з відповідних бюджетів, які надають органи державної влади і місцевого самоврядування згідно законодавства.

9.3.3. Кошти та майно у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, які передані добровільно та безоплатно членами Товариства, громадянами, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, в тому числі іноземними.

9.3.4. Благодійна, гуманітарна та технічна допомога підприємств, організацій, установ, окремих спонсорів, меценатів та інші добровільні внески.

9.3.5. Пасивні доходи.

9.3.6. Активи, отримані внаслідок ліквідації іншої неприбуткової організації такого самого виду.

9.3.7. Інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

9.4. Доходи (прибутки) ГО «УкрЯТ» використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ГО «УкрЯТ», реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами ГО «УкрЯТ».

Засновникам (учасникам), членам, працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління ГО «УкрЯТ» та іншим пов'язаним з ними особам заборонено здійснювати розподіл отриманих доходів (прибутків) ГО «УкрЯТ» або їх частини.

9.5. ГО «УкрЯТ» та створені ним юридичні особи (товариства, підприємства) ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової адміністрації та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

9.6. Право власності ГО «УкрЯТ» реалізовує вищий керівний орган – конференція, в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом. Поточне управління коштами та іншим майном конференція покладає на Правління та секретаріат, а також відокремлені підрозділи.

10. Порядок внесення змін до статуту.

10.1. Зміни до цього Статуту вносяться рішенням конференції та приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів присутніх делегатів (представників) і підлягають державній реєстрації.

10.2. Про внесення змін до Статуту виконавчий секретар повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцем знаходження протягом 60 днів з дня прийняття конференцією такого рішення.

11. Припинення діяльності, реорганізація та ліквідація.

11.1. Припинення діяльності ГО «УкрЯТ» здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

11.2. Реорганізація, а також саморозпуск ГО «УкрЯТ» здійснюється за рішенням конференції Товариства, якщо за таке рішення проголосувало не менш як у 3/4 голосів  членів Товариства, які взяли участь в конференції.

11.3. Примусове припинення діяльності ГО «УкрЯТ» здійснюється на підставі рішення суду в порядку, визначеному законодавством.

11.4. У разі ліквідації ГО «УкрЯТ» орган, що прийняв таке рішення, створює ліквідаційну комісію. З дня утворення (призначення) ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження з управління діяльністю ГО «УкрЯТ».

Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який її призначив.

11.5. У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення
ГО «УкрЯТ» його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або  зараховуються до доходу державного бюджету.

11.6. ГО «УкрЯТ» є такою громадською організацією, що припинена з дня внесення до єдиного державного реєстру відповідного запису.

 

 

Голова конференції                                                              Г.М. Муляр

Голова секретаріату конференції                                      М.В. Чуряк